نام: بیمارستان دزیانی
تلفن : 01732224848
تلفن : 01732224859
آدرس : گرگان-میدان شهرداری-خیابان شهید بهشتی
نام: بیمارستان و کلینیک دکتر موسوی
تلفن : 01732337250
آدرس : گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت 11
نام: بیمارستان پنجم آذر
تلفن : 01732220561
تلفن : 01732220564
آدرس : گرگان-بلوار پنجم آذر
نام: بیمارستان طالقانی
تلفن : 01732221020
تلفن : 01732227720
آدرس : گرگان-بلوار جانبازان -پیچ ستاد
نام: بیمارستان مسعود
تلفن : 01732324071
تلفن : 01732255538
آدرس : گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین
نام: بیمارستان صیاد شیرازی
تلفن : 01732456787
آدرس : گرگان - بلوار صیاد شیرازی - صیاد 110
نام: بیمارستان فلسفی
تلفن : 01732322882
تلفن : 01732322772
آدرس : گرگان - چهارراه فلسفی - جنب فروشگاه شهروند
نام: بیمارستان حکیم جرجانی
تلفن : 01732430200
تلفن : 01732424888
آدرس : گرگان ورودی غربی شهر - حاشیه میدان بسیج